دوره های آموزشی

خیاطی

این دوره شامل کلاس های پیشرفته، متوسط و مبتدی می شود. پس از پایان هر دوره مدرک فنی حرفه ای به کارآموزی که نمره .... گرفته باشد، اعطا می شود.

صنایع دستی

صنایع دستی

منجوق دوزی

ای کلاس ها طی یک دوره بیست ماهه برگزار می شود. :)